CHO Li-Hang, PENG Yu-Chu, TZENG Yi-Reh (Beyond Amazing) (Taiwan)  The Lament of the Film Machine 2019 Interactive installation

CHO Li-Hang, PENG Yu-Chu, TZENG Yi-Reh (Beyond Amazing) (Taiwan)  The Lament of the Film Machine 2019 Interactive installation

CHO Li-Hang, PENG Yu-Chu, TZENG Yi-Reh (Beyond Amazing) (Taiwan)
 The Lament of the Film Machine
2019
Interactive installation